Bởi {0}
logo
Luoyang Combat Tungsten & Molybdenum Material Co., Ltd.
Nhà sản xuất, Công ty Thương mại
Sản Phẩm chính:Tungsten Sản Phẩm, Molypden Sản Phẩm, Titan Sản Phẩm, Tantali Sản Phẩm, Niobi, Sản Phẩm
Total Staff (72)Supplier Assessment ProceduresTotal Trading Staff (20)Onsite Material Inspection